UA-57006893-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Download  Leveringsvoorwaarden in PDF    in PDF

Algemene voorwaarden inzake verkoop van goederen en diensten Alex de Gelder,

Artikel 1
Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Alex de Gelder. te noemen leverancier, optreedt als producent, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin des woords, jegens haar wederpartij,
hierna te noemen afnemer, en alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten.

1.2 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan leverancier is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.

1.3 Correspondentie omtrent deze voorwaarden kan worden gericht aan Jagerbal 13, 5683KZ Best.

Artikel 2
Aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door afnemer bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door leverancier.

2.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht danwel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
werkzaamheden wordt gepresteerd. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van leverancier binden
leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Prijs

3.1 De door leverancier opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder af fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van leverancier.

3.2 Leverancier is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen, indien a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;

b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van goederen welke leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale en/of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremies wijzigen.

3.3 In het geval, bedoeld in lid 2, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van afnemer te verlangen, dat afnemer genoegzame zekerheid jegens leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden te achten.

3.5 Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van leverancier, heeft leverancier het recht de overeenkomst jegens afnemer te ontbinden.

3.6 In het geval van lid 2 is leverancier bevoegd levering te weigeren, indien zij van afnemer redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

3.7 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 van dit artikel gegeven regels van toepassing. Indien leverancier bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

3.8 De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen, tenzij daartoe schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan.

Artikel 4
Levering

4.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

- de dag van ontvangst door leverancier van de uitvoering van de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

- de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

- de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2 Indien een leveringsdatum of week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van  otstandkoming van de overeenkomsten de leveringsdatum c.q. -week.

4.3 Overeengekomen levertijden zullen door afnemer nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk nders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering wordt leverancier derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld.

4.4 In het geval, bedoeld in lid 2, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van de leverancier.

4.5 Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de afnemer op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

4.6 De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij de fabriek of opslagplaats hebben verlaten.

4.7 Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening van afnemer. Het transportmiddel wordt door leverancier bepaald, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is bepaald.

4.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer ontstane schade aan de goederen.

4.9 Afnemer draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door haar en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

Artikel 5
Deelleveringen

5.1 Indien is overeengekomen dat de levering der gekochte goederen bij gedeelten, hierna te noemen deellevering, al dan niet op afroep, plaatsvindt, wordt iedere levering als n afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

5.2 Als gevolg van het in lid 1 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen 30 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 In het geval van lid 1 is afnemer verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

5.4 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.

5.5 Indien afnemer niet nakomt enige deellevering tijdig te betalen, heeft leverancier het recht verdere leveranties op te schorten, zulks met inachtneming van hetgeen in lid 6 is bepaald, totdat afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan.

5.6 In het geval van de leden 4 en 5 heeft leverancier bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

5.7 Indien de nog te leveren goederen door leverancier nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 6
Risico

6.1 De goederen zijn vanaf het moment dat zij geleverd zijn voor risico van afnemer. Ook in geval van franco levering.

6.2 Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal leverancier gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de afnemer in rekening te brengen.

6.3 Op verzoek van afnemer kan door leverancier een transportverzekering worden gesloten, waarvan de kosten voor rekening van afnemer zijn.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

7.1 De levering van de goederen aan afnemer geschiedt onder het uitdrukkelijke voorbehoud van verlengd eigendom tot het tijdstip, waarop afnemer geheel aan haar overeengekomen tegenprestatie, inclusief montage en/of andere kosten, heeft voldaan, waaronder wordt begrepen de prestatie, verschuldigd wegens het tekortschieten in de nakoming door afnemer van de gesloten overeen komst.

7.2 De leverancier zal in voorkomend geval, na de afnemer hiervan op de hoogte te hebben gesteld, gerechtigd zijn om op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur zich de toegang te verschaffen tot zijn goederen, alsmede in geval van een dringende reden op andere dagen en buiten deze uren. De afnemer zal aan leverancier alle medewerking verlenen teneinde leverancier in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

7.3 Door het aangaan van een overeenkomst door afnemer met leverancier vestigt afnemer bij voorbaat een stil pandrecht op alle door leverancier aan afnemer te leveren goederen tot zekerheid voor de betaling door afnemer aan leverancier van alle
vorderingen, uit welke hoofde ook, van leverancier op afnemer, totdat al die vorderingen zullen zijn voldaan.

7.4 Afnemer is jegens leverancier aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 8
Betaling

8.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zonder enige aftrek en/of verrekening.

8.2 Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen van meerwerk geschieden zodra dit aan de afnemer in rekening is gebracht. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door leverancier aan te wijzen rekening.

8.3 Zodra afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan leverancier, onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.

8.4 Indien betaling niet is geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn of binnen dertig dagen na factuurdatum, is afnemer, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, in verzuim.

8.5 In het geval van lid 4 is afnemer aan leverancier een rente verschuldigd van een percentage van 31/2% boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank per maand over het factuurbedrag, ingaande op de vervaldatum van de factuur,
terwijl, indien leverancier genoodzaakt wordt de vordering uit handen te geven, afnemer verplicht is alle gerechtelijke kosten te voldoen, waarbij buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 10% van de hoofdsom.

8.6 In geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond schadevergoeding voor door de vertraging ontstane schade te vorderen.

8.7 In geval van lid 4 is leverancier bevoegd terstond de overeenkomst te ontbinden.

8.8 In het geval van lid 4 is leverancier bevoegd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten.

8.9 In geval van lid 4 heeft leverancier het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van afnemer op te slaan op een plaats van haar keuze.

8.10 Iedere betaling door afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 9
Garantie

9.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat leverancier in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 2 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier toegepaste constructie danwel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

9.2 Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door leverancier worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van leverancier, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, n en ander steeds ter keuze van leverancier . Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer.

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het voorziende normale gebruik;

- normale slijtage;

- foutieve of gebrekkige montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met de afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, die door de afnemer aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede van door of namens de afnemer aangeleverdematerialen en zaken;

- door leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan leverancier heeft verstrekt.

9.4 Indien de afnemer niet. niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is leverancier met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.

9.5 Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9.6 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen leverancier terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.7 Indien leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van leverancier.

9.8 Terzake van de door leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Zulks
voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

9.9 Terzake van door leverancier uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

9.10 Het beweerdelijk niet nakomen door leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met leverancier gesloten overeenkomst.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2 Indien leverancier, zonder de montage in huis te hebben, wel bij de montage hulpen bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

10.3 Leverancier is voor schade, toegebracht aan afnemer en/of derden door leverancier of door de personen of hulpmiddelen, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

10.4 Leverancier is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier zelf.

10.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door afnemer en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer leverancier moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 185 boek 6 NBW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 NBW.

10.6 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is leverancier, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, tengevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.

10.7 Adviezen door leverancier gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch afnemer kan jegens leverancier in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op
schadevergoeding.

10.8 In geval van fabricage van goederen naar tekening. modellen, monsters of andere aanwijzigingen in de ruimste zin des woords, van afnemer ontvangen of van derden , neemt afnemer de volle garantie op zich en vrijwaart zij leverancier te
dienaangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

10.9 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van afnemer te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat afnemer harerzijds jegens
leverancier recht heeft op schadevergoeding.

10.10Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van afnemer en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove
schuld aan de kant van leverancier.

10.11Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 11
Ontoerekenbare tekortkoming

11.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid. ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeen komst door leverancier blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:-

 niet, niet deugdelijk of niet tijdige levering door toeleveranciers aan leverancier;

- ziekte van personeel van leverancier;

- gebreken in hulp- en transportmiddelen:

- brand;

- verkeersbelemmeringen

- overheidsmaatregelen

- oorlog of andere onlusten.

11.2 In het geval van lid 1 is leverancier bevoegd de overeen komst te allen tijde te ontbinden danwel haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding jegens leverancier.

11.3 In geval van ontoerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer, heeft leverancier te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door afnemer blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen
jegens afnemer op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat afnemer recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Indien afnemer een of meer van haar verplichtingen. voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, ingevolge artikel 248 lid 1, boek 6 NBW, niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft leverancier het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

12.2 Indien het geval van lid 1 zich voordoet, heeft leverancier het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 13
Industrieel eigendom

13.1 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door leverancier ondertekende opdrachtbevestiging.

13.2 Alle door leverancier verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door leverancier aan afnemer verstrekte informatie, blijft eigendom van leverancier, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-, modellen- en octrooirechten en ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

13.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van leverancier is het afnemer verboden deze bescheiden te (doen) kopiren of aan derden ter inzage te verstrekken danwel ter beschikking te stellen.

Artikel 14
Geschillen

Eventuele tussen partijen gerezen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van leverancier, behoudens ten aanzien van geschillen waartoe slechts de Kantonrechter bevoegd is en in geschillen met consumenten, in welke twee gevallen de geschillen zullen worden beslecht door de wet aangewezen relatieve competente rechter.

Artikel 15
Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing, inclusief het Weens Koopverdrag (Convention on the International
Sale of Goods 1980).